Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudácia je finálnou fázou stavebného povolenia. Cieľom je získanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré Vám umožní stavbu užívať. Vydáva ho stavebný úrad, ktorý vám vydal stavebné povolenie. 

https://www.nehnutelnosti.sk/kolaudacne-rozhodnutie/

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia je možné užívať stavbu len na účel uvedený v rozhodnutí. Ak budete chcieť užívať stavbu pre iný účel, bude potrebné požiadať o zmenu užívania stavby. Samostatne je upravená kolaudácia pri dodatočnom povolení stavby v prípade, ak je stavba už postavená bez stavebného povolenia.

Okrem kolaudačného rozhodnutia sa dokladá aj porealizačný geometrický plán a adresný bod.