Autorský dozor

Poskytujeme odbornú a organizačnú podporu objednávateľovi, pomáhame mu v koordinácii realizácie stavby a pri kontrole kvality vykonaných prác a dodávok. Poskytujeme konzultácie zhotoviteľom stavby, prípadne vysvetlenie a upresnenie projektovej dokumentácie. V rámci projektových výkonov odsúhlasujeme dielenskú a výrobnú dokumentáciu zhotoviteľov, definitívne úpravy architektonických a konštrukčných prvkov. Odsúhlasujeme a upresňuje prípadné zmeny projektu. 

Počas celej doby autorský dozor dbá aj na dodržiavanie technicko-ekonomických parametrov. Medzi jeho práva patrí napríklad vyjadrenie nesúhlasu v prípade zmien oproti schválenej dokumentácii.

Autorský dozor sa počas kontrolných dní zúčastňuje na realizácii. Operatívne rieši vzniknuté problémy a schvaľuje prípadné zmeny.

Autorský dozor predstavuje benefit, vďaka ktorému sa predchádza neželaným zmenám a odchýlkam oproti projektovej dokumentácii.Spolupráca pri uskutočňovaní stavby prebieha spravidla formou pravidelnej kontroly postupu a kvality stavby na kontrolných dňoch a účasťou na kľúčových etapách prác, skúškach materiálov, konštrukcií a na administratívnych schvaľovacích procesoch (kolaudácia). Cieľom je ochrana záujmov investora počas realizácie a ochrana diela, najmä kontrola kvality a zhody medzi realizovaným dielom a projektom.