Projekt pre stavebné povolenie

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.

Obsah PSP:

– sprievodná správa

– súhrnná technická správa

– koordinačná situácia 

– architektonicko stavebné riešenie /technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady/M 1:50

– projekt požiarnej bezpečnosti budov

– statické posúdenie stavby

– projekt zdravotechniky/vodoinštalácia, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia/

– projekt plynofikácie

– projekt elektroinštalácie a bleskozvodu

– projekt vykurovania

– projekt vzduchotechniky/rekuperácie

– projektové hodnotenie stavby

 Projekty prípojok:  

– prípojka vody, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, elektroprípojka, plynu

– projekt studne

– projekt žumpy