Projekt pre územné rozhodnutie

Územné konanie rieši vhodnosť umiestnenia Vašej stavby na pozemku a vo vzťahu k jeho okoliu na základe územného plánu. Ten by mala mať vyhotovený každá obec. https://www.uzemneplany.sk/co-je-to-uzemny-plan

Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia. 

Obsah DUR:

– koordinačná situácia s osadením objektu

– sprievodná správa, súhrnná technická správa

– stavebné výkresy /pôdorysy, rezy, pohľady /M 1:100

– materiálové a farebné riešenie objektu

– výmery úžitkovej plochy jednotlivých miestností